Tag Archives: Guido van Rossum – best author of Python

Bài phỏng vấn của Guido van Rossum

“Guido van Rossum is a Dutch programmer who is best known as the author of the Python programming language.”
—wikipedia—

Bài phỏng vấn Guido van Rossum (GvR), tác giả của Python, qua đó ta hiểu được công việc của ông tại Google (trước đây) và Dropbox (hiện tại), cũng như quan điểm của ông về lập trình hướng đối tượng, lập trình hàm, multi-line lambda, pypy, và Python 3.

Bạn có thể đọc ở đây: Link

Advertisements