Bài phỏng vấn của Guido van Rossum

“Guido van Rossum is a Dutch programmer who is best known as the author of the Python programming language.”
—wikipedia—

Bài phỏng vấn Guido van Rossum (GvR), tác giả của Python, qua đó ta hiểu được công việc của ông tại Google (trước đây) và Dropbox (hiện tại), cũng như quan điểm của ông về lập trình hướng đối tượng, lập trình hàm, multi-line lambda, pypy, và Python 3.

Bạn có thể đọc ở đây: Link

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s